Sunday, May 19, 2024

BHARATH SCOUTS AND GUIDES-SELECTION TEST-QUESTIONS-SET-1

 

BHARATH SCOUTS AND GUIDES-SELECTION TEST-QUESTIONS-SET-1


1. k-vIu«v {]Øm\ Øm]I³

 • t_U³ ]ÆÂ

2. t_U³ പവലിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് എന്താണ്?

 1. kÀ tdm_À«v-- Ìo^³k¬ kvan¯v-- t_U³ ]ÆÂ

3. എപ്പോൾ, എവിടെയാണ് ബാഡൻ പവൽ ജനിച്ചത്?

 • 1857 ഫെബ്രുവരി 22- ന്  ലണ്ടനിലെ 16 സ്റ്റെൻഹോപ്പ് സ്ട്രീറ്റിൽ.

4t_U³ പവലിൻ്റെ ]nXmhv-- പേര് എന്താണ്?

 •  dh: HG . t_U³ ]hÂ

t_U³ പവലിൻ്റെ  amXmhv--

 • sl³dodd

6 t_U³ ]ÆÂ P\n¨ Øew

 • e­\nse kvddm³ tlm]v--

 7. t_U³ പവലിൻ്റെS Ip«n¡mes¯ hnfnt¸cv--

 • sÌ^n

8. t_U³ ]Æ ]«mf¯n tNÀ¶ hÀjw

 • 1876

 9 t_U³ ]Æ  kv--Iu«n\p  th­n tPmenbn \n¶v-- hncan¨ hÀjw

 • 1910

10. എന്താണ് പാക്സിൽ?

 • പാക്‌സിൽ എന്നാണ് ആൻസ് ബേഡൻ പവലിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പേര്.

11. ബേഡൻ പവൽ എന്ന സ്ത്രീയുടെ മുഴുവൻ പേര് എന്താണ്?

 •       മിസ് ഒലവ് സെൻ്റ് ക്ലെയർ സോംസ്.
12. എപ്പോഴാണ് സ്കൗട്ടിംഗ് നിലവിൽ വന്നത്?

 • 1907-ൽ.

13. ഇന്ത്യയിൽ സ്കൗട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ്?

 • 1909-ൽ.
14. ഇന്ത്യയിൽ മാർഗനിർദേശം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ്?

 •  1911-ൽ.

15 സ്കൗട്ട്/ഗൈഡ് വാഗ്ദാനത്തിൽ എത്ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട്?

 മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ

 • ദൈവത്തോടും എൻ്റെ രാജ്യത്തോടും എൻ്റെ കടമ നിർവഹിക്കുക
 • മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും      
 • എസ്/ജി നിയമം അനുസരിക്കാൻ

16. എപ്പോഴാണ് സ്കൗട്ട്/ഗൈഡ് അടയാളം കാണിക്കുന്നത്?

 • സത്യപ്രതിജ്ഞ/വാഗ്ദാന സമയത്ത്
 • അവൻ്റെ/അവളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ കാണിക്കാൻ
 • എസ്/ജി വാഗ്‌ദാനം വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സമയത്ത്

17 സ്കൗട്ട്/ഗൈഡ് പതാക ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ്?

 •      ശ്രീ ദയാ ശങ്കർ ഭട്ട്.

STD-7-ALL SUBJECTS-NEW TEXT BOOK-PDF FILE

 


ഏഴാം ക്ലാസ്  ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടേയും പുതിയ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ PDF ഫയൽ 


 • STD-7-MALAYALAM AT - NEW TEXTBOOK 
 • STD-7-MALAYALAM BT - NEW TEXTBOOK 
 • STD-7-ENGLISH- NEW TEXTBOOK 
 • STD-7-HINDI-NEW TEXTBOOK 
 • STD-7-SOCIAL SCIENCE- NEW TEXTBOOK 
 • STD-7-EVS- NEW TEXTBOOK 
 • STD-7-MATHS- NEW TEXTBOOK 

Saturday, May 18, 2024

TEST YOUR ENGLISH GRAMMAR-ONLINE TEST-19

                                                


വിവിധ
 മത്സര പരീക്ഷകൾ  തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക്‌
 എപ്ലസ് ബ്ലോഗ് റിസോഴ്‌സ് ടീം ഒരുക്കുന്ന TEST YOUR ENGLSH GRAMMAR ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം
GK QUIZ FOR LP-UP-HIGH SCHOOL STUDENTS-113

 

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ പൊതു വിജ്ഞാനം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ പരിശീലനം-തയ്യാറാക്കിയത് : സുമന ടീച്ചർ I I V U P SCHOOL, MALIPURAM

241) കലകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം 
 ഉത്തരം  : കഥകളി 

242) ഏതു കലാരൂപം പരിഷ്കരിച്ചാണ് കഥകളി ഉണ്ടായത് 
 ഉത്തരം  : രാമനാട്ടം 

243) കഥകളിയുടെ സാഹിത്യരൂപമായ ആട്ടക്കഥയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് 
 ഉത്തരം : കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ  

244) നളചരിതം ആട്ടക്കഥയുടെ രചയിതാവ്  
 ഉത്തരം : ഉണ്ണായിവാര്യർ  

245) ഏതു കലാരൂപത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പച്ച,  കത്തി,  കരി, മിനുക്ക് ,  താടി  എന്നിവ 
 ഉത്തരം  :  കഥകളി  


246) ഭാരതീയ നൃത്ത കലകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ കലാലയം  
 ഉത്തരം  : കേരള കലാമണ്ഡലം 

247) കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്   
 ഉത്തരം  : ചെറുതുരുത്തി ( തൃശ്ശൂർ  )

248) സ്വയം കല്പിതസർവ്വകലാശാലയായ കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് പുഴയുടെ തീരത്താണ് 
 ഉത്തരം : ഭാരതപ്പുഴ    

249) കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിതമായത്  
 ഉത്തരം : 1930 

250) ഈ സ്ഥാപനത്തിന് രൂപം കൊടുത്ത രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ. മറ്റൊരാൾ  
 ഉത്തരം  : മണക്കുളം മുകുന്ദ രാജ

251) തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ എന്തു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്  
 ഉത്തരം  : കാലവർഷം,  ഇടവപ്പാതി 

252) വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ അവയപ്പെടുന്നത് 
 ഉത്തരം  : തുലാവർഷം  

253) ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണനേത്രദാന ഗ്രാമമേത് 
 ഉത്തരം : ചെറുകുളത്തൂർ ( കോഴിക്കോട് )    

254) ഗവർണ്ണറായ ആദ്യ കേരളീയ വനിത  
 ഉത്തരം : എം. എസ്. ഫാത്തിമ ബീവി  

255) കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എവിടെയായിരുന്നു 
 ഉത്തരം  : ആലപ്പുഴ 


256) കേരളത്തിലെ കാർഷിക മേഖലകൾ തിരിച്ച് പോഷക പ്രാധാന്യമുള്ള വിളകളുടെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി  കൃഷി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി
 ഉത്തരം  : പോഷക സമൃദ്ധി മിഷൻ

257) 2023ലെ ഗാന്ധിജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച രാജ്യവ്യാപക ശുചീകരണ യജ്ഞം
 ഉത്തരം : സ്വച്ഛത ഹി സേവ  

258) റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആയ ഡിജിറ്റൽ രൂപ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്  
 ഉത്തരം  : 2022 ഡിസംബർ 1 

259) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനം  
 ഉത്തരം  : കേരളം  

260) സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് നൽകുന്ന കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം ഈ വർഷം ലഭിച്ചത് 
 ഉത്തരം : ടി . പത്മനാഭൻ    

Friday, May 17, 2024

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന ഏകജാലകം.. സംശയങ്ങളും മറുപടികളും

  

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന ഏകജാലകം.. സംശയങ്ങളും മറുപടികളും.1. ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു .എന്നാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ എഴുതി എടുത്തില്ല?


ഉ: Get UserName/ApplicationNo എന്ന ലിങ്കിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്.


2.ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടിക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.


2020-21, 2021-22 അക്കാദമിക വർഷങ്ങളിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടിക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല.


3.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ

അവസാനം യോഗ്യതാ

പരീക്ഷയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പറും തീയതിയും എന്ത് നൽകും?


ഉ:യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ,തീയതി എന്നിവ ഇല്ലാത്തവർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ റോൾ നമ്പർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറും റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതിയും നൽകുക.


4.എസ്.എസ്.എൽ.സി പഠിച്ച സ്കൂൾ തെരഞ്ഞെടുമ്പോൾ സ്കൂൾ ലിസ്റ്റിൽ അപേക്ഷകൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ കാണുന്നില്ല?


ഉ:എസ്.എസ്.എൽ.സി പഠിച്ച സ്കൂൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റിൽ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. 


അപേക്ഷകൻ വേറെ ജില്ലയിലാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിലും അപേക്ഷകൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ സ്കൂൾ ലിസ്റ്റിൽ കാണിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ “Others” സെലക്ട് ചെയ്യുക


5. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് സ്കൂളിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ടോ?


ഉ:നൽകേണ്ടതില്ല.


6. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം അപേക്ഷയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ?


ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ നടത്തിയതിന് ശേഷം അപേക്ഷാ സമർപ്പിച്ച് ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ വിവരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റിന് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിനിലൂടെ അപേക്ഷകർക്ക് ശേഷം സാധിക്കുന്നതാണ്. തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്കൂളുകളും സബ്ജക്ട് കോംബിനേഷനും ഉൾപ്പടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിലും അനുവദിക്കും.


7. എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ള വിലാസത്തിൽ അല്ലാതെ വേറെ വിലാസത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും താലൂക്കിന്റേയും ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കുവാൻ എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം?


ഉ: താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടേയും താലൂക്കിന്റേയും പേരിൽ ബോണസ് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കുന്നവർ SSLC ബുക്കിൽ ആ വിവരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല.അല്ലാത്ത പക്ഷം റേഷൻ കാർഡോ നേറ്റിവിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഹാജരാക്കണം.


8. സി.ആർ.പി.എഫ്/ബി.എസ്.എഫ്/കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതർക്ക് സർവ്വിസിലുള്ള ആശ്രിതന് കിട്ടുന്ന ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കുമോ? 


ഉ:സി.ആർ.പി.എഫ്/ബി.എസ്.എഫ്/കോസ്റ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ആശ്രിതർക്ക് സർവ്വിസിലുള്ള ആശ്രിതന് കിട്ടുന്ന ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കില്ല. 


9.. ഒരു ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? വഴി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ


ഉ:ഒരു ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ വഴി ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത ജില്ലയിൽ അപേക്ഷിക്കുവാൻ പുതിയ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ സൃഷ്ടിക്കണം.


10 ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ?


 ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതേ മൊബൈൽ നമ്പർ

ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ അപേക്ഷിക്കാം.


ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ പുതിയ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ സൃഷ്ടിച്ച് പുതിയ ജില്ലയിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും.


11. ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ പാർഡ് റിസെറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം? മറന്നു പോയാൽ പാർഡ്


ഉ:CANDIDATE LOGIN - sws എന്ന ലിങ്കിലെ Forgot Password എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷാ നമ്പർ,ജനന തീയതി,മൊബൈൽ നമ്പർ,അപേക്ഷിച്ച ജില്ല, ക്യാപ് കോഡ് എന്നിവ നൽകി പാസ് വേർഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.


12. അപേക്ഷ സമർപ്പണം നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോകുകയോ നെറ്റ് പോകുകയോ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും?


ഉ: അപേക്ഷ സമർപ്പണം നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോകുകയോ നെറ്റ് പോകുകയോ ചെയ്താൽ ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ക്രിയേറ്റ് ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ഒന്ന് കൂടി സൃഷ്ടിച്ചാൽ മതിയാകും.ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് കൂടി ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതിയാകും.


13. പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുമത വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് ഒ.ഇ.സി ടിക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?


ഉ: പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുമത വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ കാസ്റ്റ് “SC converted to Christianity” എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകി കാറ്റഗറി “Christian OBC എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ട് “OEC” ടിക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.( അനുബന്ധം 2-ലെ അവസാന പേജിലെ ഒ.ഇ.സി ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക).


14. മൊബൈൽ നമ്പർ ജനന തീയതി എന്നിവ തിരുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ?


ഉ:ക്യാൻഡിഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് നൽകുന്ന സ്കീം, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, പാസ്സായ മാസം, പാസ്സായ നമ്പർ വർഷം, ജനന തീയതി, മൊബൈൽ എന്നിവ ഒരു കാരണവശാലും തിരുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

TEST YOUR ENGLISH GRAMMAR-ONLINE TEST-18

                                               


വിവിധ
 മത്സര പരീക്ഷകൾ  തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക്‌
 എപ്ലസ് ബ്ലോഗ് റിസോഴ്‌സ് ടീം ഒരുക്കുന്ന TEST YOUR ENGLSH GRAMMAR ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം


GK QUIZ FOR LP-UP-HIGH SCHOOL STUDENTS-112

 

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ പൊതു വിജ്ഞാനം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ പരിശീലനം-തയ്യാറാക്കിയത് : സുമന ടീച്ചർ I I V U P SCHOOL, MALIPURAM

221) ഐക്യ കേരളം എന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കിയ നാട്ടു രാജ്യപ്രജാ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം  

 ഉത്തരം : എറണാകുളo

222) കേരളത്തിലെ ആദ്യ ധനകാര്യ മന്ത്രി 
 ഉത്തരം  : സി. അച്യുതമേനോൻ    

223) ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി  
 ഉത്തരം  :  മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്  

224) ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭയിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
 ഉത്തരം  : 11 

225) 1956 നവംബർ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ
 ഉത്തരം  : 6

226) ഇന്ത്യയിൽ സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം  
 ഉത്തരം : കേരളം 

227) കേരള ഹൈക്കോടതി രൂപം കൊണ്ടത്
 ഉത്തരം  : 1956 നവംബർ 1   

228) ആദ്യത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
 ഉത്തരം : കെ. ടി. കോശി 

229) പ്രഥമ വനിത ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി  
 ഉത്തരം  : ജസ്റ്റിസ് അന്നാ ചാണ്ടി  

230) കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ പട്ടണം
 ഉത്തരം  : കോഴിക്കോട് 

231) 1986 കേരളം കൂടാതെ ഏതു കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം കൂടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 
 ഉത്തരം : ലക്ഷദ്വീപ്   

232) കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം 
 ഉത്തരം  : കൊച്ചി ( എറണാകുളം ജില്ല  )  

233) കേരള ഹൈക്കോടതി പുതിയ മന്ദിരം നിലവിൽ വന്നത്
 ഉത്തരം : 2006 ഫെബ്രുവരി 11 

229) എത്ര ജില്ലാ കോടതികൾ ആണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളത്
 ഉത്തരം  : 14

235) ലക്ഷദ്വീപിലെ ഏക ജില്ലാ കോടതി ഏത് ദ്വീപിലാണ് 
 ഉത്തരം  : കവരത്തി

236) കേരളപ്പിറവി ഏത് മലയാള മാസത്തിലാണ്
 ഉത്തരം  : തുലാം 

237) കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായിക തലസ്ഥാനം
 ഉത്തരം  : എറണാകുളം

238) കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം
 ഉത്തരം : തൃശൂർ 

239) കേരളത്തിലെ ഓട് വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രം 
 ഉത്തരം : ഫറോക്ക് (കോഴിക്കോട്  )  

240) തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി 
 ഉത്തരം  : ഇ. എം. എസ്.  നമ്പൂതിരിപ്പാട്  
Thursday, May 16, 2024

TEST YOUR ENGLISH GRAMMAR-ONLINE TEST-17

                                              


വിവിധ
 മത്സര പരീക്ഷകൾ  തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക്‌
 എപ്ലസ് ബ്ലോഗ് റിസോഴ്‌സ് ടീം ഒരുക്കുന്ന TEST YOUR ENGLSH GRAMMAR ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം

STD-9-ARABIC-NEW TEXTBOOK-PDF FILE

 ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സ് അറബിക്
 പുതിയ പാഠപുസ്തകം


GK QUIZ FOR LP-UP-HIGH SCHOOL STUDENTS-111

 

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ പൊതു വിജ്ഞാനം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ പരിശീലനം-തയ്യാറാക്കിയത് : സുമന ടീച്ചർ I I V U P SCHOOL, MALIPURAM201) കേരള സർക്കാരിന്റെ  കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ ബഹുമതി 
 ഉത്തരം :  എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം  

202)2022 ലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര  ജേതാവ് 
ഉത്തരം : സേതു (എ. സേതുമാധവൻ  )

203) മലയാളഭാഷയുടെ പിതാവായ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്റെ പേരിലുള്ള ഈ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് 
 ഉത്തരം : 1993 ൽ 

204) എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി നേടിയത് 
 ഉത്തരം  : ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള

205)ശ്രീ. ഒ. എൻ. വി  ക്ക്  എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് 
 ഉത്തരം  : 2007 ൽ

206) മഹാകവി  ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡ്
 ഉത്തരം : ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം 

207) ആദ്യമായി ഓടക്കുഴൽ   പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്  
ഉത്തരം :  ബാലകവി രാമൻ  ( നാരായണീയം )

208) 2021ലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത്
 ഉത്തരം : സാറാ ജോസഫ് (ബുധിനി എന്ന നോവലിന് )

209) ഓടക്കുഴൽ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് 
 ഉത്തരം  : ഗുരുവായൂർ ട്രസ്റ്റ് ( ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിനു ലഭിച്ച ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര തുകയിൽ നിന്ന് രൂപവൽക്കരിച്ചത്  )

210) ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് 
 ഉത്തരം  : 1968 ൽ

211) കേരള സംസ്ഥാനo രൂപീകൃതമായത്  
 ഉത്തരം : 1956 നവംബർ 1  

212) മലയാളം പ്രധാന ഭാഷയായ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട്  കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത്   
ഉത്തരം :  കേരളപ്പിറവി 

213) രൂപീകരണ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ എത്ര ജില്ലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു  
 ഉത്തരം :  5

214) സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്  
 ഉത്തരം  : കെ. ടി.  കോശി 

215) 1956 ൽ കേരള സംസ്ഥാനo രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന 5  ജില്ലകൾ   
 ഉത്തരം  : തിരുവനന്തപുരം,  തൃശൂർ , കൊല്ലം,  കോട്ടയം ,  മലബാർ 

216) കേരള സംസ്ഥാനo രൂപീകൃതമായതിനുശേഷമുള്ള  ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്  
 ഉത്തരം : 1957 ഫെബ്രുവരി 28  

217) ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്നത്   
ഉത്തരം : 1957 ഏപ്രിൽ 5

218) കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി  
 ഉത്തരം :  ഇ. എം. എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്

219) ആദ്യത്തെ ഗവർണർ 
 ഉത്തരം  : ബി. രാമകൃഷ്ണ റാവു  

220) കേരള സംസ്ഥാനo രൂപീകരിക്കുമ്പോഴത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി  
 ഉത്തരം  : ഡോ.  എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ   

STD-9-BIOLOGY-NEW TEXT BOOK-PDF FILE [EM&MM]

 


ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സ് ബയോളജി
പുതിയ പാഠപുസ്തകം


STD-9-MALAYALAM AT-കേരള പാഠാവലി-NEW TEXTBOOK-PDF FILE

  


ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സ് കേരള പാഠാവലി
പുതിയ പാഠപുസ്തകംSTD-9-BIOLOGY-NEW TEXT BOOK-PDF FILE [EM&MM]GK QUIZ FOR LP-UP-HIGH SCHOOL STUDENTS-110

 

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ പൊതു വിജ്ഞാനം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ പരിശീലനം-തയ്യാറാക്കിയത് : സുമന ടീച്ചർ I I V U P SCHOOL, MALIPURAM


181) 'വിളർച്ചയിൽ നിന്ന് വളർച്ചയിലേക്ക്  ' കേരള സർക്കാർ ക്യാമ്പയിന്റെ പേര് 
ഉത്തരം : വിവ 

182) ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതി
 ഉത്തരം : ഗഗൻയാൻ 

183) വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വീടുകളിലും എൽ.ഇ.ഡി ബൾബുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി
 ഉത്തരം  : ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം 

184) ബധിരരായ കുട്ടികൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ധന സഹായം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി  
 ഉത്തരം  : ശ്രുതി തരംഗം  

185) മലയാള മനോരമ ദിനപത്രം മികച്ച കർഷക പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി ആദരിക്കുന്നതിനായി നൽകുന്ന പുരസ്കാരം 
 ഉത്തരം : കർഷകശ്രീ അവാർഡ്  


186) ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി 'റോഡ് സുരക്ഷ' പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കിയ സംസ്ഥാനം
ഉത്തരം : കേരളം 

187) ലോക പൈതൃകമായി യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഭാരതീയ നൃത്തരൂപം 
 ഉത്തരം : കൂടിയാട്ടം

188) ഐ.എസ്. ഒ. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ കളക്ടറേറ്റ് 
 ഉത്തരം  : കോട്ടയം കലക്ടറേറ്റ്  

189) ഈയടുത്ത് ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോം നടപ്പിലാക്കിയ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാല 
 ഉത്തരം  : കുസാറ്റ്  ( കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി )

190) ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ വിമാനത്താവളം 
 ഉത്തരം : കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം  ( നെടുമ്പാശ്ശേരി )


191) 2023 ലെ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ് 
ഉത്തരം : ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി  

192) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിക്ക് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച ആത്മകഥ 
 ഉത്തരം : ജീവിതം ഒരു പെൻഡുലം  

193) 2023ലെ ഹരിവരാസന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്  
 ഉത്തരം  : ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ( കറുപ്പും വെളുപ്പും മായാ വർണ്ണങ്ങളും )

194) 2023ലെ അക്ബർ കക്കട്ടിൽ അവാർഡ് ജേതാവ്  
 ഉത്തരം  : സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ   ( സമുദ്രശില എന്ന നോവലിന്  )

195) 2023 ലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ബാലസാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയത് 
 ഉത്തരം : പ്രിയ .എ .എസ് ( പെരുമഴയത്തെ കുഞ്ഞിതളുകൾ ) 

196) 2023 ൽ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിയത്
 ഉത്തരം : അംബികാ സുതൻ മങ്ങാട് (പ്രാണവായു )

197)2023 ൽ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ  സംഗീത വേദിയുടെ  സംഗീത പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് 
ഉത്തരം : പി. ജയചന്ദ്രൻ 

198) 2023 ല്‍ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരക  ട്രസ്റ്റിന്റെ ബഷീർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് 
 ഉത്തരം : എം   മുകുന്ദൻ ( നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കുടകൾ എന്ന നോവലിന്  ) 

199) ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്  
 ഉത്തരം  : മധുസൂദനൻ നായർ  

200) 2023ലെ സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്  
 ഉത്തരം  : എസ് .ആർ. ശക്തിധരൻ  

TEST YOUR ENGLISH GRAMMAR-ONLINE TEST-16

                                             


വിവിധ
 മത്സര പരീക്ഷകൾ  തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക്‌
 എപ്ലസ് ബ്ലോഗ് റിസോഴ്‌സ് ടീം ഒരുക്കുന്ന TEST YOUR ENGLSH GRAMMAR ഓണ്‍ലൈന്‍ പരിശീലനം